Białogard , Zachodniopomorskie

Dom | 125 250 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy 41/A,Rogowo, 78-200 Białogard, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1B/00048447/8.
Opis nieruchomości:
Na działce gruntu znajduje się budynek mieszkalny, jednorodzinny. W nawiązaniu do art. 947 par. 1 pkt 4) - zgodnie z wyjaśnieniami stron złożonymi podczas wykonywanych oględzin - przedmiotowa nieruchomość nie jest ubezpieczona. W nawiązaniu do art. 947 par. 1 pkt 5) - według informacji uzyskanej podczas przeprowadzonych oględzin - przedmiotowa nieruchomość znajduje się w całości w posiadaniu aktualnego właściciela W nawiązaniu do art. 947 par. 1 pkt 6) - przedmiotowa nieruchomość przez aktualnego właściciela wykorzystywana jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jako budynek mieszkalny, jednorodzinny oraz ogród.

Suma oszacowania wynosi 167 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: P.K.O. BP S.A. O. Centrum w Kołobrzegu 43 1020 2821 0000 1202 0024 9318.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Image things

Białogard , Zachodniopomorskie

49 268 zł | 34,00 m2

  • cena: 49 268 zł
  • 1 449 za m2
Image things

Białogard , Zachodniopomorskie

233 333 zł | 1,00 m2

  • cena: 233 333 zł
  • 233 333 za m2
Image things

Białogard , Zachodniopomorskie

25 733 zł | 45,46 m2

  • cena: 25 733 zł
  • 566 za m2