Chłopice , Podkarpackie

Obiekt | 304 169 zł | 946,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
03-10-2019r. o godz. 10:30
w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 w sali nr 8 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1395/8 obręb 0002 Chłopice o pow. 0,5234 ha zabudowana budynkiem piekarni mechanicznej o pow. użytkowej 946,30 m2. Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze PR1J/00029667/6.
Suma oszacowania wynosi 405 558,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 304 168,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 555,80zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika mieszczącej się w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 53. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 96 15001634 1216 3003 6501 0000.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00, przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianny Zbuckiej oraz w Sądzie Rejonowym
w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Dzikowiec , Podkarpackie

22 500 zł | Kawalerka | 21,84 m2 | Parter

  • cena: 22 500 zł
  • 1 030 za m2
Image things

Rymanów , Podkarpackie

246 450 zł | 1,00 m2

  • cena: 246 450 zł
  • 246 450 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

60 000 zł | 64,20 m2

  • cena: 60 000 zł
  • 935 za m2