Starogard Gdański, pomorskie

Mieszkanie | 101 700 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,30 m2 | Parter

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim


Mariusz Pepliński


Kancelaria Komornicza, ul. Dmowskiego 2A, 83-200 Starogard Gdański


tel. 58 531-62-58 / fax.


Sygnatura: Km 1178/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Mariusz Pepliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, pokój 26, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ul. Zielona 9a/13, 83-200 Starogard Gdański, dla którego Sąd Rejonowy w Starogardzie Gd. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 135 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 700,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. w Starogardzie Gdańskim 72 14401068 0000 0000 1400 1468.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Mariusz PeplińskiHistoryczne ceny

Image things

Starogard Gdański, pomorskie

1 361 600 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 361 600 zł
  • 1 361 600 za m2
Image things

Starogard Gdański, pomorskie

205 650 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 62,22 m2 | Parter

  • cena: 205 650 zł
  • 3 305 za m2