Rzeszów , Podkarpackie

Mieszkanie | 165 392 zł | 3 pokoje | 56,20 m2 | Parter

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie


Zbigniew Gołębiowski


Kancelaria Komornicza, Hetmańska 7/6, Rzeszów, 35-045 Rzeszów


tel. 17 859 31 04 / fax. 17 859 31 15


Sygnatura: KM 368/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Zbigniew Gołębiowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 31, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Konopnickiej 1/34, 35-211 Rzeszów, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00180998/3, RZ1Z/00118826/2.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 34 w budynku wielorodzinnym położonym w Rzeszowie ul. Konopnickiej 1 stanowiący odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr RZ1Z/00180998/3 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych oraz związanego z własnością lokalu udziału w 5620/310420 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, objętej księgą wieczystą nr RZ1Z/00118826/2, stanowiący własność dłużnika Florczak Grzegorz.


Suma oszacowania wynosi 220 523,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 392,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 052,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. II Oddział Rzeszów 59 1020 4405 0000 2802 0508 5883.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Zbigniew GołębiowskiImage things

Rzeszów , Podkarpackie

112 125 zł | Kawalerka | 33,28 m2 | 9 piętro

  • cena: 112 125 zł
  • 3 369 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

191 475 zł | 53,00 m2 | Parter

  • cena: 191 475 zł
  • 3 613 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

151 443 zł | 50,30 m2

  • cena: 151 443 zł
  • 3 011 za m2