Borzysław , Zachodniopomorskie

Dom | 106 747 zł | 96,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim


Krzysztof Łysiak


Kancelaria Komornicza, Więzienna 1, Grodzisk Wielkopolski, 62-065 Grodzisk Wielkopolski


tel. 614446971 / fax. 614446971


Sygnatura: KM 44/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Krzysztof Łysiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2019 o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z siedzibą przy Żwirki i Wigury 3, 62-065 Grodzisk wielkopolski, pokój 21, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Borzysław 18,Borzysław, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, dla której SĄD REJONOWY GRODZISK WLKP. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1S/00007317/0.
Opis nieruchomości:
Działki nr 78/2 i 78/3 o pow. 409m2 stanowią jedną funkcjonalną całość. Działka nr 78/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym.Niezabudowana część działki 78/2 i 78/3 stanowią przydomowy ogródek. Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej,podpiwniczony,dwukondygnacyjny.Niezamieszkały.Pu=96m2.Instalacje elektryczna i gazowa-odłączona, wodna, kanalizacja sanitarna do szamba, CO węglowe i gazowe-nieczynne.


Suma oszacowania wynosi 160 120,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 106 746,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 012,00 zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Nowy Tomyśl 93102041440000680200069849.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


[/JEZELI]W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy


Krzysztof ŁysiakImage things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

273 450 zł | 24,93 m2 | 4 piętro

  • cena: 273 450 zł
  • 10 969 za m2
Image things

Wałcz , Zachodniopomorskie

19 950 zł | 1,00 m2

  • cena: 19 950 zł
  • 19 950 za m2
Image things

Wałcz , Zachodniopomorskie

66 225 zł | 1,00 m2

  • cena: 66 225 zł
  • 66 225 za m2