Karżcino , Pomorskie

Obiekt | 272 145 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 272 145 zł
 • Miasto: Karżcino
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 272 145 zł
 • Ulica: 5
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 36 286 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 36868X86344859
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-08 - Co to znaczy?

Opis

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 dalej u.p.e.a. ze zm) podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 9 września 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, przy ul. Żytniej 4/6, w pokoju nr 3.6 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do zobowiązanego: położonych w KARŻCINIE 5 stanowiących:

prawo użytkowania wieczystego gruntu (grunty rolne zabudowane) wraz z prawem własności budynku, położonego w powiecie słupskim, gminie Słupsk, miejscowości Karżcino 5, zabudowanego budynkiem o funkcji użytkowej (zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego z uwagi na zły stan techniczny budynku wartość nieruchomości stanowi tylko działka gruntu w użytkowaniu wieczystym), oznaczonego w ewidencji gruntów nr 172/4 o pow. 0,06 ha, użytek gruntowy Ba (tereny przemysłowe), obrębu nr 0012 Karżcino, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00030610/7; ujawniony w księdze wieczystej sposób korzystania z gruntu przez użytkownika wieczystego – grunty rolne zabudowane;
prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość, położonego w powiecie słupskim, gminie Słupsk, miejscowości Karżcino 5, zabudowanego budynkami o funkcji użytkowej, oznaczonego w ewidencji gruntów nr 172/5 o pow. 0,0010 ha, użytek gruntowy Ba (tereny przemysłowe), obrębu nr 0012 Karżcino, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00030611/4; ujawniony w księdze wieczystej sposób korzystania z gruntu przez użytkownika wieczystego – nieruchomość zabudowana;
prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość, położonego w powiecie słupskim, gminie Słupsk, miejscowości Karżcino 5, zabudowanego budynkami o funkcji użytkowej, oznaczonego w ewidencji gruntów nr 172/6 o pow. 0,69 ha, użytek gruntowy Ba (tereny przemysłowe), obrębu nr 0012 Karżcino, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00030611/4; ujawniony w księdze wieczystej sposób korzystania z gruntu przez użytkownika wieczystego – nieruchomość zabudowana. W księdze wieczystej nr SL1S/00030611/4 istnieje niezgodność numeru działki z numerami wynikającymi z rejestru gruntów. W księdze wieczystej widnieje nr działki 172/2, zaś w rejestrze gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – nr 172/5 i nr 172/6.
Sprzedaż licytacyjna przedmiotowych nieruchomości obejmuje prawo użytkowania wieczystego ww. działek oraz prawo własności budynków położonych na tych działkach: budynek magazynowy z wieżą, budynek środkowy (w skład którego wchodzi 5 stajni), budynek administracyjny, 2 budynki portierni. Budynki stanowią zabudowania podworskie wzniesione w XIX w. Zniszczona infrastruktura budynków (brak energii elektrycznej oraz zniszczona jest infrastruktura sieci wodno-kanalizacyjnej). Brak ogrzewania. Na działce nr 172/6 znajduje się budynek wielofunkcyjny (stajnia i spichlerz) wpisana do rejestru zabytków województwa pomorskiego; część mieszcząca magazyn i część biurowa znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Łączna wartość nieruchomości zabudowanej – prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków wynosi 362.860,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100), w tym:

wartość działki w użytkowaniu wieczystym nr 172/4 wynosi: 3.981,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100),
wartość działki w użytkowaniu wieczystym nr 172/5 wynosi: 664,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery złotych 00/100),
wartość działki w użytkowaniu wieczystym nr 172/6 wynosi: 45.780,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100),
wartość zabudowań znajdujących się na działkach 172/5 i 172/6 wynosi 312.435,00 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 00/100).
Cena wywołania jest równa 3/4 oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 272.145,00 zł.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) sprzedaż (dostawa) ww. nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Do sprzedaży nieruchomości znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.). Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania ww. działek, to jest łącznie 36.286,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji. Dopuszcza się wpłacenie wadium na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego prowadzony przez Narodowego Banku Polskiego Oddział w Gdańsku nr 10 1010 1140 0199 9813 9120 0000 i w tym przypadku w licytacji będą mogły wziąć udział tylko te osoby, których wadium wpłynęło na wskazany wyżej rachunek nie później niż w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 u.p.e.a. w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym. Nieruchomość można będzie oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie, z pracownikiem tut. Urzędu, natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w Pomorskim Urzędzie Skarbowym w Gdańsku, w pokoju 3.20, w godzinach od 8:00 do 14:30 (tel. 58 77 27 647). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji. Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia – zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom wadium zwraca się niezwłocznie. Nabywca, który nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium. Pouczenie: Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Image things

Słupsk , Pomorskie

184 500 zł | 4 pokoje | 74,30 m2 | Parter

 • cena: 184 500 zł
 • 2 483 za m2
Image things

Lębork , Pomorskie

53 000 zł | Kawalerka | 22,71 m2

 • cena: 53 000 zł
 • 2 334 za m2
Image things

Lębork , Pomorskie

240 000 zł | 4 pokoje | 121,13 m2

 • cena: 240 000 zł
 • 1 981 za m2