Kielce , Świętokrzyskie

Mieszkanie | 144 975 zł | 2 pokoje | 48,10 m2

- 43 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 144 975 zł
 • Miasto: Kielce
 • Powierzchnia: 48,10 m2
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Cena za m2: 3 014 zł
 • Ulica: Szczecińska 3
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 14 498 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 36859X86323781
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-30 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu stanowiący odrębną nieruchomość położonego w Kielcach przy ul. Szczecińskiej 3 stanowiący lokal mieszkalny 54, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr KI1L/00130623/0.

Termin przetargu: 11 września 2019 roku godz. 13.30 s. XXV w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ul. Warszawska 44.

Wartość likwidacyjna wynosi: 144.975 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć zł).

Cena wywoławcza wynosi: 144.975 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć zł).

I. Oferent pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, powinien do dnia 30 sierpnia 2019 roku złożyć ofertę przetargową na piśmie w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „oferta przetargowa – Kielce ul. Szczecińska Sygn. akt V GUp 72/19” przesłaną przesyłką poleconą na adres: Biuro Syndyka ul. Wojska Polskiego 7/15, 25-364 Kielce oraz podać w treści oferty, co najmniej informacje i oświadczenia zawarte w warunkach przetargu.
II. Oferent powinien, pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, wpłacić na rachunek bankowy upadłego w terminie zakreślonym do składania ofert sumę pieniężna (wadium) w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu wynikającej z jego oszacowania tj. kwotę 14.497,50 zł, syndyk ma prawo zachować wadium z zaliczeniem go masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia z nim umowy sprzedaży na warunkach określonych w przetargu, konto na które należy przekazać wadium: 25 1050 1416 1000 0090 3056 3556 w ING Bank Śląski S.A Piotr Skrzypek Syndyk, 25-364 Kielce ul. Wojska Polskiego 7/15; cel: „oferta przetargowa – Kielce ul. Szczecińska Sygn. akt V GUp 72/19”.
III. Z warunkami przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka w Kielcach ul. Wojska Polskiego 7/15 i na stronie internetowej biurosyndyka.info.pl oraz w Biurze obsługi interesanta w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44.
IV. Lokal można obejrzeć w dniu 12 sierpnia 2019 roku w godzinach 17,00-19,00.

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

339 150 zł | 2 pokoje | 66,87 m2 | 2 piętro

 • cena: 339 150 zł
 • 5 072 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

132 825 zł | Kawalerka | 27,24 m2 | 2 piętro

 • cena: 132 825 zł
 • 4 876 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

135 450 zł | Kawalerka | 28,21 m2 | 2 piętro

 • cena: 135 450 zł
 • 4 801 za m2