Nowy Sącz, małopolskie

Mieszkanie | 76 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,02 m2

- 35 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 76 500 zł
 • Miasto: Nowy Sącz
 • Powierzchnia: 28,02 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 2 730 zł
 • Ulica: Krakowska 44
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 10 200 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 36857X86319097
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-10 - Co to znaczy?

Opis

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 rwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1314 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 września 2019 r. o godz. 9:00 w budynku Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 42, w pokoju nr 5, odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości lokalowej należącej do: zobowiązanego Fałowski Dawid
stanowiącej: nieruchomość lokalową - lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o
powierzchni użytkowej 28,02 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 3,77 m2 położone na tyłach lokalu. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal położony jest na działkach nr 33/1 i 33/3 o łącznej powierzchni 533 m2. Teren działek gruntu na których usytuowany jest budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. Dla nieruchomości położonej na terenie, dla którego brak jest planu miejscowego, zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jej przeznaczenie ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. W myśl art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 roku, poz. 717) plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed 1 stycznia 1995 roku tracą ważność. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza, uchwalonym Uchwałą nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego Sącz z dnia 9 września 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem: - U/M - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 28,02 m2, położony na parterze kamienicy w Nowym Sączu przy ulicy Krakowskiej 44/1. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 3,77 m2 położone na tyłach lokalu. Lokal składa się z pokoju o powierzchni 18,26 m2 i komunikacji o powierzchni 9,76 m2, posiada wejście bezpośrednio z zewnątrz, obecnie jest wynajmowany pod salon optyczny. Brak informacji o zmianie sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na użytkowy. Dla przedmiotowego prawa została założona księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal położony jest na działkach nr 33/1 i 33/3 o łącznej powierzchni 533 m2. Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny - kameralna kamienica wzniesiona kilkadziesiąt lat temu, wraz z nowszymi przybudówkami. Obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek w średnim stanie technicznym, wymaga remontu. Budynek wyposażony jest w przyłącz do sieci wodociągowej, kanalizacji miejskiej, instalacje i sieci elektryczne, instalację gazową. Teren nieruchomości ogrodzony, z placem na tyłach budynku. Budynek, w którym mieści się lokal zlokalizowany jest w północno – zachodniej części Nowego Sącza, przy ulicy Krakowskiej, w dzielnicy Helena. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości 1 km od centrum miasta, z dogodnym połączeniem komunikacyjnym -
przystanek autobusowy znajduje się 60 metrów od budynku, przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska i jednorodzinna oraz obiekty handlowo - usługowe. W pobliżu pelna infrastruktura, m.in.: szkoła podstawowa, przedszkole, obiekty handlowe i usługowe, Biedronka, poczta, myjnia samochodowa. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W rejonie lokalizacji znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, gazu, telefonu.
Suma oszacowania wynosi 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych), cena wywołania jest równa 34 sumy oszacowania i wynosi 76.500,00 zł.
Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10.200,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce w dniu licytacji do godz. 9:00 albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu lub wpłacone na rachunek bankowy Organu egzekucyjnego nr 70101012700031731391200000, najpóźniej do dnia 05.09.2019r.
Zgodnie z przepisem art. 1110 § 3 w/w ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym. w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 12 - 14, można oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu z Organem Egzekucyjnym oraz przeglądać, w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 42 pokój nr 5 akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn. Informacje pod tel. (18) 448 38 19
Na podstawie art. 110z $ 1 1 $ 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji nieruchomości może być wniesiona skarga do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.
z up. Naczelnika çdi Skarbowego w Nowym Sączu

Historyczne ceny

Image things

Nowy Sącz, małopolskie

118 000 zł | Mieszkanie | 44,10 m2

 • cena: 118 000 zł
 • 2 676 za m2
Image things

Nowy Sącz, małopolskie

2 469 500 zł | 2 242,24 m2

 • cena: 2 469 500 zł
 • 1 101 za m2