Silnowo, zachodniopomorskie

Obiekt | 75 000 zł | 60,44 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
OGŁASZA:

Dnia 26 sierpnia 2019r. o godz. 13.30.
Nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 149 o pow. 0,0517 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Zbywana działka gruntowa zabudowana jest budynkiem byłej remizy strażackiej o pow. użyt. 60,44 m2. Obiekt według ewidencji gruntów i budynków składa się z trzech budynków o numerach 263, 265 i 268. Części nr 268 i 263 to parterowe dobudówki, natomiast część nr 265 jest parterowa ze stryszkiem, do którego nie ma dostępu. W części budynku znajduje się kanał najazdowy. Obiekt wzniesiony w latach powojennych w technologii murowanej. Dach nad częścią nr 265 jest dwuspadowy kryty dachówką cementową, a pozostałe dachy są jednospadowe kryte eternitem. Dojazd do działki drogą utwardzoną. Teren płaski zakrzaczony. Budynek kwalifikuje się do kapitalnego remontu.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 149 oznaczona jest użytkiem: „Bi” – inne tereny zabudowane.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIV/150/2015 z dnia 29 października 2015r. Teren oznaczony jest symbolem: 8U – teren zabudowy usługowej.
Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.

 Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT.
 Wadium: 15 000,00 zł.

Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 w terminie do dnia 22 sierpnia 2019r., aby Komisja Przetargowa mogła trzy dni przed przetargiem stwierdzić, że środki znajdują się na koncie Gminy. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne również pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium. Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki i obręb ewidencyjny. W przypadku rozdzielności majątkowej na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków nabywających do wspólnego majątku małżeńskiego winien on przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości (w przypadku nabywania do wspólnego majątku na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego).

Image things

Szczecinek, zachodniopomorskie

690 000 zł | 1 465,20 m2

  • cena: 690 000 zł
  • 471 za m2
Image things

Wałcz, zachodniopomorskie

200 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 200 000 zł
  • 200 000 za m2
Image things

Małobór, zachodniopomorskie

240 333 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 240 333 zł
  • 240 333 za m2