Przelewice , Zachodniopomorskie

Obiekt | 266 500 zł | 261,42 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

STAROSTA PYRZYCKI

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 246/7 o pow. 0,8193 ha obręb Przelewice wraz z prawem własności znajdujących się na nieruchomości budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności:
. budynek socjalny (później wykorzystywany jako biuro) o pow. 28,26 m kw,
. budynek socjalny dla pracowników warsztatu o pow. 52 m kw,
. budynek warsztatu o pow. 261,42 m kw,
. budynek gospodarczy (kuźnia) o pow. 39 m kw,
. wiata na kombajny o pow. 374 m kw,
. budynek gospodarczy (magazyn) o pow. 89,27 m kw,
. budynek do obsługi stacji paliw o pow. 40 m kw.
Na terenie działki znajduje się również zbiornik bezodpływowy (szambo) - pozostałość po myjni.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SZ2T/00003958/1.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Przelewice w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa. Prawo użytkowania wieczystego obowiązuje do dnia 13 grudnia 2095 r.
Cena wywoławcza - 266 500,00 zł
Wadium - 40 000,00 zł
Działka nr 246/7 położona jest na terenie dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest na terenie oznaczonym jako przemysł, składy, na terenie dla którego zalecane jest opracowanie planu miejscowego, w obszarze o korzystnych i zróżnicowanych warunkach do prowadzenia produkcji rolniczej, w strefie rozwoju rekreacji i usług turystycznych, w strefie ochronnej miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych strefowo.
Nieruchomość stanowi zabudowaną całość. Budynki stanowiły zaplecze warsztatowo-magazynowe bazy rolniczej. Teren nieruchomości w części jest utwardzony i ogrodzony siatką stalową na słupkach betonowych i stalowych. Na teren działki doprowadzone były media niezbędne do funkcjonowania budynków. Aktualnie nieruchomość odłączona jest od istniejącego uzbrojenia. Działka oznaczona jest w rejestrze gruntów i budynków symbolem "Br-RIIIa"- grunty rolne zabudowane.
Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości (nieruchomość rolna) do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1405 ze zm.). Zgodnie z przepisami w/w ustawy każdy zainteresowany może nabyć nieruchomość rolną o powierzchni mniejszej niż 1 ha. W sytuacjach określonych w ustawie Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez KOWR zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, przy ul. Lipiańskiej 4, w sali nr 209, o godzinie 9.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN), na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r., nr konta: 85203000451110000000549050, ze wskazaniem nieruchomości której dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielczości majątkowej, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków. Osoby prawne przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Powyższe dokumenty winny być złożone Komisji Przetargowej w dniu przetargu pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze stanem nieruchomości oraz regulaminem przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Bartosza Głowackiego 22 lub telefonicznie pod nr 918811395 w godzinach od 730 do 1500.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.pyrzyce.pl oraz www.pyrzyce.samorzady.pl.

Image things

Przelewice , Zachodniopomorskie

239 850 zł | 261,42 m2

  • cena: 239 850 zł
  • 917 za m2