Laskowa, małopolskie

Obiekt | 40 000 zł | 20,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 40 000 zł
 • Miasto: Laskowa
 • Powierzchnia: 20,00 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 2 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 36827X86248837
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-19 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Żmigród Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzenia nr 0050.77.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 23 maja 2019 r.. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród
Burmistrz Gminy Żmigród
ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, wykazanej do sprzedaży wykazem z dnia 23 maja 2019 r., podanym do publicznej wiadomości poprzez publikację w gazecie Gazeta Nowa Nr 22(1175), umieszczenie na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie i na tablicy ogłoszeń na terenie wsi Laskowa.
har r
i ot
4.
S
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w granicy działki nr 101 AM 1 obręb Laskowa o pow. 0,15 ha, dla której w Sadzie Rejonowym w Trzebnicy urządzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X. W operacie ewidencji gruntów obrębu Laskowa, działka sklasyfikowana jest jako Br-Ps IV – 0,15 ha. Działka zabudowana budynkiem po byłej zlewni mleka, użytkowanym ostatnio jako sklep spożywczy. Nieruchomość położona w centralnej części wsi Laskowa, z bezpośrednim dostępem z powiatowej drogi asfaltowej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej i wyposażony jest w instalację elektryczną i wodociągową. Stolarka okienna i drzwiowa d Posadzki - płytki gresowa i betonowe, okładziny ścian z tynków cementowo – wapiennych, wewnątrz w części tynk szlachetny; dach w formie stropodachu. Przy wejściu głównym na rampie wykonano zabudowę dodatkowego pomieszczenia magazynowego z płyt OSB. Powierzchnia użytkowa budynku z dobudówką - 20 m2.
Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MP – tereny zabudowy mieszkaniowej głównie jednorodzinnej, zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji o niezbyt dużych rozmiarach.
TILTE
Casuk
Cena wywoławcza wynosi
- 40.000,00 zł brutto (czterdzieści tysięcy złotych).
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Wadium
- 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pok. 12 ( sala konferencyjna - I - wsze piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza na konto Gminy Zmigród nr 16959800070000036120000004 w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie lub do kasy Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu 19 sierpnia 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wplywu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy Żmigród. Wnosząc wadium, należy wpisać numer działki, której wadium dotyczy.
buie dine wielopus srodkowy pieniętnych
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wgląd z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do. uczestnictwa w przetargu.
Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym stanem zagospodarowania. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
22
Cena osiągnięta w przetargu winna znajdować się na rachunku bankowym Gminy Zmigród nr 97959800070000036120000001 w Banku Spółdzielczym najpóźniej w przeddzień podpisania umowy notarialnej, O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia
przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych operatu ewidencji gruntów, Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualną zmianę jej powierzchni w wyniku dokonania pomiarów geodezyjnych. Sprzedawana nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Trzebnicy, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na tej mapie urządzeń, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, przy czym w przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych, nabywca przeniesie stosowne media bądź urządzenia na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskanych pozwoleń.
HTTCL TEASE
R
Burmistrz Gminy Żmigród zastrzega sobie prawo:
a) odwołania przetargu z ważnej przyczyny; b) odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. Informacje - Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, tel. 71 385 30 57, wewn 31.
Żmigród, 0% lipca 2019 r.

Image things

Kraków, Bronowice

27 800 000 zł | 8 683,99 m2

 • cena: 27 800 000 zł
 • 3 201 za m2
Image things

Modlnica, małopolskie

450 667 zł | Dom | 217,29 m2

 • cena: 450 667 zł
 • 2 074 za m2
Image things

Bochnia, małopolskie

159 080 zł | 47,85 m2

 • cena: 159 080 zł
 • 3 325 za m2