Makoszyn , Świętokrzyskie

Dom | 294 478 zł | 164,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Emilia Bartosik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2019r. o godz. 8:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawska 44 w sali nr XVIII, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej działkę numer 482 położoną w obrębie Makoszyn w gminie Bieliny, nieruchomości należącej do dłużnika dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1L/00007675/8.

Na powyższej działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 164 mkw. oraz dwa budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej budynek gospodarczo-garażowy o powierzchni 95m kw. oraz budynek gospodarczy(stodoła) o powierzchni 108m kw. Całkowita powierzchnia działki zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów wynosi 3,3200 ha.

Suma oszacowania wynosi 441 717,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 294 478,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 171,70zł.

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (złożenie następuje w chwili wpływu środków na rachunek komornika) .

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al.1000-lecia PP 29124044161111001051999909

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawska 44 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Rzepinek , Świętokrzyskie

80 025 zł | 65,53 m2

  • cena: 80 025 zł
  • 1 221 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

81 000 zł | Kawalerka | 33,78 m2 | 8 piętro

  • cena: 81 000 zł
  • 2 398 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

248 324 zł | 113,39 m2

  • cena: 248 324 zł
  • 2 190 za m2