Zgłobice, małopolskie

Obiekt | 2 190 544 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Marcin Owsianka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie z siedzibą przy , 33-100 Tarnów, pokój 8, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy Krakowska 1,Zbylitowska Góra, 33-113 Zgłobice, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 3 285 816,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 190 544,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 328 581,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 37 1020 4913 0000 9402 0119 6963.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Chrzanów, Osiedle Śródmieście

86 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 24,80 m2 | Parter

  • cena: 86 000 zł
  • 3 468 za m2
Image things

Kraków, Prądnik Biały

785 000 zł | Dom | 250,84 m2

  • cena: 785 000 zł
  • 3 129 za m2
  • cena: 55 100 zł
  • 837 za m2