Lipinki , Małopolskie

Obiekt | 48 214 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach z siedzibą przy Biecka 5, 38-300 Gorlice, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Wójtowa gm. Lipinki, 38-305 Lipinki, dla której Sąd Rejonowy w Gorlicach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1G/00072539/4.

Suma oszacowania wynosi 64 285,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 213,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 428,50 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC S. A. 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Tarnów , Małopolskie

147 000 zł | 72,30 m2

  • cena: 147 000 zł
  • 2 033 za m2
Image things

Bochnia , Małopolskie

188 807 zł | 131,71 m2

  • cena: 188 807 zł
  • 1 434 za m2
Image things

Gorlice , Małopolskie

180 900 zł | 1,00 m2

  • cena: 180 900 zł
  • 180 900 za m2