Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

Mieszkanie | 47 325 zł | 2 pokoje | 32,96 m2 | 1 piętro

- 68 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim


Piotr Zalewski


Kancelaria Komornicza, Kossaka 1, Gorzów Wlkp, 66-400 Gorzów Wlkp


tel. 957354321 / fax. 957354320


Sygnatura: Km 2522/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy Chopina 52 , 66-400 Gorzów Wlkp, pokój 227, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Przemysłowa 50/4, 66-400 Gorzów Wlkp., dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00072647/6.


Suma oszacowania wynosi 63 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 325,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 310,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK ZACHODNI WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87 10901900 0000 0001 0537 6615.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Chopina 52 , Gorzów Wlkp, 66-400 Gorzów Wlkp.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Piotr ZalewskiImage things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

151 350 zł | 3 pokoje | 71,70 m2 | 3 piętro

  • cena: 151 350 zł
  • 2 111 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

103 875 zł | 3 pokoje | 61,60 m2

  • cena: 103 875 zł
  • 1 686 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

104 850 zł | 3 pokoje | 59,37 m2 | 6 piętro

  • cena: 104 850 zł
  • 1 766 za m2