Kraków , Grzegórzki

Mieszkanie | 254 550 zł | Kawalerka | 47,12 m2

- 56 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Sygn. akt Km 632/17 i inne
VI Co 424/17/S
Kraków, dnia 09-07-2019r.
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Szymon Herda zawiadamia, że w dniu 24 września 2019 r. o godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 w sali nr K-112 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużników:opisanej jako:

lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 33/16, objęty księgą wieczystą o numerze KR1P/00287356/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 339 400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 254 550,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę 33 940 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być wpłacona na rachunek bankowy komornika nr 66 8619 0006 0030 0325 8033 0001, złożona w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 12 września 2019 r. o godz. 11.00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika przy ul. Grzegórzeckiej 105/11 w Krakowie, tel 12 292 01 39, mail: [email protected] 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

K O M O R N I K
Szymon Herda


POUCZENIE: Zgodnie z art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego który dokonał zaskarżonej czynności. Skarga przysługuje również na zaniechanie dokonania czynności przez komornika. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub inna osoba była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych przypadkach od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości o dokonanej czynności.
Image things

Kraków , Stare Miasto

138 000 zł | Kawalerka | 21,40 m2

  • cena: 138 000 zł
  • 6 449 za m2
Image things

Kraków , Podgórze Duchackie

252 308 zł | 3 pokoje | 61,40 m2

  • cena: 252 308 zł
  • 4 109 za m2
Image things

Kraków , Nowa Huta

149 025 zł | 35,58 m2

  • cena: 149 025 zł
  • 4 188 za m2