Bolechowice , Małopolskie

Dom | 784 158 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie


Anna Niemczyk


Kancelaria Komornicza, al. Pokoju 29B/37,31-564 Kraków


tel. 12 414 38 30, fax. 12 414 38 29


www.e-komornikdumnicki.plSygnatura: KMP 36/11
OBWIESZCZENIE

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszka Dumnickiego Asesor Anna Niemczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-123, odbędzie sięDRUGA LICYTACJAnieruchomości należącego/ej do dłużnika: , położonego/ej przy Bolechowice, 32-082 Zabierzów, dla którego/ej Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy z siedzibą w Krzeszowicach  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00035805/4. W skład nieruchomości wchodzi: działka nr 157/2 o powierzchni 0,53 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położona w Bolechowicach.


Suma oszacowania wynosi 1 176 237,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 784 158,00 .


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 117 623,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: MBS Wieliczka Filia I Kraków 50 86190006 0030 0025 8049 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Nieruchomości można oglądać w dniach 26 sierpnia i 2 września 2019 r. w godzinach od 15 do 16, zaś ich operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.e-komornikdumnicki.pl.


Komornik SądowyAnna Niemczyk


Image things

Kocmyrzów , Małopolskie

79 500 zł | 42,12 m2

  • cena: 79 500 zł
  • 1 887 za m2
  • cena: 523 712 zł
  • 2 221 za m2
Image things

Kraków , Bieńczyce

185 700 zł | 3 pokoje | 49,40 m2 | 5 piętro

  • cena: 185 700 zł
  • 3 759 za m2