Poniatowa , Lubelskie

Mieszkanie | 90 940 zł | 2 pokoje | 58,23 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim


Agnieszka Bąk-Batowska


Kancelaria Komornicza, Lubelska 7/4, Opole Lubelskie, 24-300 opole Lubelskie


tel. 818272315 / fax. 818272315


Sygnatura: Km 545/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-08-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim z siedzibą przy Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Fabryczna 15/8 , 24-320 Poniatowa, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1O/00048750/4.


Suma oszacowania wynosi 121 253,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 939,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 125,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 87 1020 3235 0000 5702 0007 3213.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Agnieszka Bąk-BatowskaImage things

Lublin , Lubelskie

63 000 zł | Kawalerka | 41,60 m2

  • cena: 63 000 zł
  • 1 514 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

4 826 928 zł | 1,00 m2

  • cena: 4 826 928 zł
  • 4 826 928 za m2
Image things

Chełm , Lubelskie

93 000 zł | Kawalerka | 38,88 m2

  • cena: 93 000 zł
  • 2 392 za m2