Ilkowice , Małopolskie

Dom | 192 525 zł | 164,38 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej


Jerzy Streb


Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14, Dąbrowa Tarnowska, 33-200 Dąbrowa Tarnowska


tel. 14 642 35 40 / fax. 14 642 35 40


Sygnatura: KM 361/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2019 o godz. 15:10 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą przy Jakuba Bojki 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, pokój 124, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Św. Floriana 19,Ilkowice, 33-131 Łęg Tarnowski, dla której SĄD REJONOWY DĄBROWA TARNOWSKA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1D/00059952/7.
Opis nieruchomości:
działka nr 979 o pow. 0,0784 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym parterowym z wysokimi suterynami o pow. użytkowej 164,38 m2-zamieszkałym.


Suma oszacowania wynosi 256 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 525,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jerzy StrebImage things

Tęgoborze , Małopolskie

355 500 zł | 152,40 m2

  • cena: 355 500 zł
  • 2 333 za m2
Image things

Kraków , Prądnik Biały

168 047 zł | 2 pokoje | 35,69 m2 | Parter

  • cena: 168 047 zł
  • 4 709 za m2
Image things

Kraków , Stare Miasto

2 200 000 zł | 458,96 m2

  • cena: 2 200 000 zł
  • 4 793 za m2