Nowy Staw , Pomorskie

Obiekt | 695 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 695 000 zł
 • Miasto: Nowy Staw
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 695 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 69 500 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 36757X86084897
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-23 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg w dniu 25 lipca 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowym Stawie, woj. pomorskie – działka nr 2/29 o pow. 0,3067 ha
1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT PRZETARGU
1.1. Organizatorem przetargu ustnego jest Krajowa Spółka Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980 (dalej: „Organizator Przetargu” lub „Spółka”).
1.2. Przedmiotem przetargu jest:
nieruchomość zabudowana położona w Nowym Stawie, obręb ewidencyjny Nowy Staw [Nr 0005], powiat malborski, województwo pomorskie, obejmująca prawo użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej w ewidencji nr 2/29 o pow. 0,3067 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GD1M/00020177/6, wraz z prawem własności budynku znajdującego się na tej nieruchomości.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
2.1. Do przetargu mogą przystąpić:
2.1.1. osoby fizyczne,
2.1.2. osoby prawne,
2.1.3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz.U.2017.2278).
2.2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
2.2.1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
2.2.2. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
2.2.3. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 2.2.1. i 2.2.2. powyżej,
2.2.4. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

3. WARUNKI PRZETARGU
3.1. Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia działalności w Nowym Stawie, przy ul. Mickiewicza 16, w budynku administracyjnym w dniu 25 lipca 2019 r. o godzinie 11:20.
3.2. Przedmiot przetargu można obejrzeć w Nowym Stawie przy ul. Mickiewicza 16 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 13.00 w okresie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
3.3. Cena wywoławcza wynosi 695.000,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) brutto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.
3.4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
3.5. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 69.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej:

Image things

Nowy Staw , Pomorskie

73 500 zł | 79,79 m2

 • cena: 73 500 zł
 • 921 za m2