Lubsko , Lubuskie

Obiekt | 300 000 zł | 282,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 300 000 zł
 • Miasto: Lubsko
 • Powierzchnia: 282,10 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 063 zł
 • Ulica: Al. Niepodległości 8
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 25 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 36736X86035715
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-21 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku biurowego.Sprzedaż budynku biurowego o pow. użytkowej 282,10 m2 (pow. do wynajęcia 216 m2), dwukondygnacyjnego w zabudowie zwartej położonego przy Al. Niepodległości 8 w Lubsku.
W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, 2 pomieszczenia gospodarcze, kotłownia, 2 wc, korytarz, klatka schodowa i wiatrołap. Budynek wyposażony jest w pełny zakres instalacji wewnętrznych: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej na gaz ziemny bez kotła gazowego, ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych. Budynek w dobrym stanie technicznym.

Sprzedaż budynku następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką nr 278 o pow. 176 m2 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy Al. Niepodległości 8. Działka w kształcie prostokąta, wydzielona po obrysie budynku. Dostęp do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej. Ze względu na łatwy dostęp komunikacyjny pieszy oraz do wszystkich dróg głównych miasta, jak również zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie parking lokalizację budynku należy uznać za dogodną.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00030499/1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 10 czerwca 2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 300.000,00 złotychWadium wynosi 25.000 złotych.PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 26 sierpnia 2019r. o godz. 10:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821
w terminie do 21 sierpnia 2019r.Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis
z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu
i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko.

Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Image things

Lubsko , Lubuskie

49 000 zł | Kawalerka | 33,53 m2

 • cena: 49 000 zł
 • 1 461 za m2