Lubsko , Lubuskie

Lokal użytkowy | 46 000 zł | 41,34 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 46 000 zł
 • Miasto: Lubsko
 • Powierzchnia: 41,34 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 113 zł
 • Ulica: Chrobrego 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 36735X86033373
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-21 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.Sprzedaż lokalu użytkowego o pow. użytkowej 41,34 m2 składającego się z sali sprzedaży i 2 pomieszczeń zaplecza, usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego położonego przy ul. Chrobrego 4 w Lubsku w zabudowie zwartej. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Brak ogrzewania. Lokal o podstawowym standardzie do remontu (zły stan podłóg, instalacje wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa do wymiany). Wejście do lokalu od strony ul. Chrobrego.

Sprzedaż lokalu użytkowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu zabudowanego dwoma budynkami mieszkalnymi, jednym budynkiem mieszkalno - użytkowym i czteroma budynkami niemieszkalnymi, oznaczonego działką 155/3 o powierzchni 580 m2 w udziale 16/100 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Chrobrego 4-6A-6B.

Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00019597/5. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 3 czerwca 2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 46.000,00 złotychWadium wynosi 4.000 złotych.PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 26 sierpnia 2019r. o godz. 10:15
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821
w terminie do 21 sierpnia 2019r.Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko.

Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Image things

Lubsko , Lubuskie

49 000 zł | Kawalerka | 33,53 m2

 • cena: 49 000 zł
 • 1 461 za m2