Wadowice, małopolskie

Lokal użytkowy | 37 000 zł | 26,83 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 37 000 zł
 • Miasto: Wadowice
 • Powierzchnia: 26,83 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 1 379 zł
 • Ulica: Piłsudskiego 8
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 700 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 36715X85986533
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-08 - Co to znaczy?

Opis

REGULAMIN ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO
przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dz. U. Nr 155 poz. 1231).
Oznaczenie postępowania: Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1004/KNO/452/2019.
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. Przetarg odbędzie się w dniu 12.08.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1 - pok. nr 324.
Przedmiot przetargu: zbycie prawa własności do lokalu niemieszkalnego nr 1 o powierzchni 26,83 m2 położonego w budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Wadowicach, powiat wadowicki, woj. małopolskie wraz z pomieszczeniem przynależnym - WC zlokalizowanym na parterze o powierzchni 0,98 m2, a także udziałem wynoszącym 2781/20755 w częściach wspólnych budynku, budowli i infrastruktury technicznej oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 3658 o powierzchni 0,0115 ha i nr 3053/55 o powierzchni 0,0144 ha, obie z obrębu Wadowice.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Zgodnie z zapisami w niej zawartymi właścicielem działek jest Skarb Państwa – Starosta Wadowicki, natomiast Polskie Koleje Państwowe S.A. posiada udział w prawie użytkowania wieczystego wynoszący 7782/20755 części.
Cena wywoławcza: Wadium: Minimalne postąpienie:
37 000 zł netto
3 700 zł
200 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.
1.
3.
$ 1 Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Uczestnikiem przetargu nie mogą być:
1) członkowie Zarządu PKP S.A. i jej organu nadzorującego, 2) podmiot gospodarczy organizujący przetarg oraz członkowie jego władz, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, 4) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 3 700 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy
nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem ,,Wadium, nr postępowania 1004/KNO/452/2019". Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż
w dniu 08.08.2019 r.; 2) przedłożenie Komisji przetargowej dokumentów wymienionych w § 3 nie później niż trzy dni przed terminem
przetargu w formie przewidzianej w $ 3. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień doręczenia ich do PKP S.A, przy czym dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej, a oryginały przekazane na
przetargu; 3) stawienie się uczestnika z dokumentem tożsamości na przetarg w terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
lub osoby umocowanej do działania w jego imieniu, co do której przedłożono informację, o której mowa w § 3
ust. 1d lub ust. 2b; 4) z chwilą spełnienia warunków określonych w pkt 1)-3) powyżej podmiot staje się uczestnikiem postępowania
przetargowego. Przetarg prowadzi Komisja przetargowa powołana w formie pisemnej przez Dyrektora Oddziału PKP SA Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie lub Zastępcę Dyrektora Oddziału, zwanych dalej „Dyrektorem”. Członkowie Komisji przetargowej po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w § 1 ust.3 pkt 3 składają, nie później niż 2 dni przed terminem przetargu oświadczenie (którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu),

Image things

Zakopane, małopolskie

1 884 098 zł | Dom | 872,91 m2

 • cena: 1 884 098 zł
 • 2 158 za m2
Image things

Zakopane, małopolskie

258 646 zł | Dom | 101,50 m2

 • cena: 258 646 zł
 • 2 548 za m2
Image things

Kraków, Grzegórzki

775 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 84,40 m2 | Parter

 • cena: 775 000 zł
 • 9 182 za m2