Nozdrzec , Podkarpackie

Dom | 32 127 zł | 38,72 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie Anetta Paszkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzozowie z siedzibą przy 3-go Maja 2A, 36-200 Brzozów, pokój 5, odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości , położonej przy ,Izdebki, 36-203 Nozdrzec, dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/00012436/6.
Opis nieruchomości:
Działka ewid. nr 9581/2 o pow. 1,4200 ha, w tym: RIVa 0,5000 ha, RIVb 0,0600 ha, RV 0,1200 ha, PsIV 0,4700 ha, LsV 0,1500 ha, B-PsIV 0,1200 ha. W części działka stanowi głęboki zadrzewiony wąwóz, opadający w kierunku cieku wodnego. Brzegi wąwozu porośnięte są lasem liściastym o różnogatunkowym składzie, w różnej klasie wieku. Zabudowę działki stanowi murowany budynek mieszkalny wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, ze strychem nieużytkowym, o powierzchni użytkowej 38,72 m2, wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną (odprowadzenie nieczystości przez wpływ swobodny), ogrzewanie piecowe i budynek gospodarczy parterowy, wolnostojący, o konstrukcji murowanej, składający się ze stajni, stodoły z boiskiem przejazdowym i warszatatu o łącznej powierzchni 93,20 m2, posiadający jedynie instalację energii elektrycznej. Niezabudowana część działki po części użytkowana rolniczo, po części niezagospodarowana. Uzbrojenie działki stanowi: energia elektryczna, woda ze studni kopanej.

Suma oszacowania wynosi 48 190,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 126,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 819,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie 51 8642 1113 2011 9310 8139 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Licytant przystępujący do przetargu powinien spełniać warunki określone w ustawie z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z art. 2 a w/w ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny /w myśl art. 6 ww. ustawy/, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest, gdy określone w ustawie wymogi dotyczące nabywcy nieruchomości rolnej spełnia jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty lub w innych przypadkach niż wymienione wyżej może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 7 w/w ustawy nabywca zobowiązany jest przedłożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Poza tym nabywca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie, iż prowadzi gospodarstwo rolne w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie jest większa niż 300 ha poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz, iż jest rolnikiem indywidualnym.

Image things

Nozdrzec , Podkarpackie

21 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 21 500 zł
  • 21 500 za m2