Urzędów , Lubelskie

Obiekt | 1 271 400 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Jerzy Frąg Zastępca Krzysztof Podgórski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku z siedzibą przy Lubelska 81, 23-200 Kraśnik, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Okręglica 12, 23-250 Urzędów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kraśniku prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1K/00002374/6.
Opis nieruchomości:
Działki nr 160, 161, 163, 165, 194, 366, 367/1, 506/1, obszaru 11,2100ha, wraz z zabudową i nasadzeniami Zgodnie z treścią art, 946 § 1 kpc na licytację mogą być wystawione części nieruchomości, tj. działki: 1) nr160, pow.2.78 ha z zabudową i nasadzeniami,suma oszac. 490 000,00 zł, cena wywoł. 367 500,00 zł; 2) nr161, pow.3.83 ha z zabudową i nasadzeniami,suma oszac.962 000,00 zł, cena wywoł. 721 500,00 zł; 3) nr 163,pow.0,63 ha, sad, suma oszacowania 30 300,00 zł, cena wywołania 22 725,00 zł; 4) nr 165,pow.0,65 ha, sad, suma oszacowania 26 500,00 zł, cena wywołania 19 875,00 zł; 5) nr 366,367/1,586/1,194,pow.3,32 ha, sad, suma oszac, 186 400,00 zł, cena wywołania 139 800,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 1 695 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 271 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 169 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 26 1240 2395 1111 0000 3333 3489.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Lubartów , Lubelskie

80 231 zł | 2 pokoje | 48,82 m2 | Parter

  • cena: 80 231 zł
  • 1 643 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

75 750 zł | 2 pokoje | 33,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 75 750 zł
  • 2 275 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

230 464 zł | 2 pokoje | 56,50 m2

  • cena: 230 464 zł
  • 4 079 za m2