Końskowola , Lubelskie

Obiekt | 39 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Paweł Siebyła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-08-2019 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą przy Partyzantów 6 A, 24-100 Puławy, pokój IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Stary Pozóg 56A, 24-130 Końskowola, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1P/00050125/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomości wraz z przynależnościami w postaci prawa własności zabudowanej działki gruntu rolnego, lasu numer 72/1 położonej w miejscowości Stary Pożóg 56A gm. Końskowola o pow. 0,5976 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr LU1P/00050125/2

Suma oszacowania wynosi 52 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 12 1020 3219 0000 9202 0011 9818.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Puławach mieszczącym się pod adresem: Partyzantów 6 A, Puławy, 24-100 Puławy .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Zamość , Lubelskie

227 465 zł | 104,20 m2

  • cena: 227 465 zł
  • 2 183 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

85 595 zł | 38,92 m2

  • cena: 85 595 zł
  • 2 199 za m2
Image things

Rejowiec , Lubelskie

151 797 zł | 1,00 m2

  • cena: 151 797 zł
  • 151 797 za m2