Rzeszów , Podkarpackie

Mieszkanie | 153 662 zł | 2 pokoje | 46,20 m2 | 1 piętro

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie


Mirosław Wolanin


Kancelaria Komornicza, Bernardyńska 5, Rzeszów, 35-069 Rzeszów


tel. 0177157878 / fax.


Sygnatura: Km 4402/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 31, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. prof. Ludwika Chmaja 7/19, 35-021 Rzeszów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00146419/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 46,20 m2, oznaczonego numerem 19 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku w wysokości 4620/293397 . Lokal znajduje się na I piętrze w budynku wielorodzinnym w Rzeszowie przy ul. Chmaja oznaczony numerem 7, gmina M. Rzeszów, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie, Obręb 207 Śródmieście.
Dla prawa do lokalu Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr RZ1Z/00146419/1. Blok mieszkalny to obiekt wielorodzinny, w niskiej zabudowie (5kondygnacyjny), całkowicie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej w latach 60-tych XX w. Budynek wyposażony jest we wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna.


Suma oszacowania wynosi 204 883,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 662,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 488,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO SA 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie mieszczącym się pod adresem: Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Mirosław WolaninImage things

Rzeszów , Podkarpackie

327 300 zł | 3 pokoje | 97,65 m2 | 3 piętro

  • cena: 327 300 zł
  • 3 352 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

151 443 zł | 50,30 m2

  • cena: 151 443 zł
  • 3 011 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

191 475 zł | 53,00 m2 | Parter

  • cena: 191 475 zł
  • 3 613 za m2