Nowy Sącz , Małopolskie

Dom | 105 000 zł | 52,67 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 105 000 zł
 • Miasto: Nowy Sącz
 • Powierzchnia: 52,67 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 1 994 zł
 • Ulica: Podmłynie
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 15 000 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 36672X85885827
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-16 - Co to znaczy?

Opis

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1314 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 42, w pokoju nr 5, odbędzie się:
DRUGA LICYTACJA
stanowiącej: działka ewidencyjna nr 36/8 zabudowana o powierzchni 0,0805 ha. Teren działki
gruntu o numerze ewidencyjnym 36/8 w obrębie 126201_1.0083 miasta Nowego Sącza nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. Dla nieruchomości położonej na terenie, dla którego brak jest planu miejscowego, zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jej przeznaczenie ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza nr XLIV/431/2017 z dnia 12 września 2017r., przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem: - U/M - tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej i mieszkaniowej. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 36/8, w obrębie 0083 miasta Nowego Sącza, o powierzchni 0,0805 ha, położoną w Nowym Sączu przy ul. Podmłynie, powiat M. Nowy Sącz, województwo małopolskie. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr NS1S/0013940070 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sącz, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 36/8 o powierzchni 805 m2, położoną w Nowym Sączu przy ul. Podmłynie. Działka położona jest w terenie płaskim, posiada dość regularny kształt, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 52,67 m2, obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wznoszony w technologii tradycyjnej. Budynek był pierwotnie wzniesiony jako gospodarczy i dostosowany do celów mieszkaniowych, według oświadczenia właściciela nie dokonano formalnej zmiany sposobu użytkowania. Standard wykończenia budynku: dobry, stan techniczny: dobry. Teren nieogrodzony, z wjazdem od strony północnej. Działka zagospodarowana zielenią ogrodową. Teren uzbrojony (energia elektryczna, wodociąg, szambo), obecnie wszystkie media podpięte są bezpośrednio z budynku mieszkalnego znajdującego się na sąsiedniej działce. Nieruchomość z dostępem do drogi publicznej poprzez udział 12 w działce nr 36/7 oraz udział 12/56 w działkach nr 36/2 i 6/1 – wartość udziałów została oszacowana w odrębnych operatach. W przypadku zbycia nieruchomości rekomenduje się jej sprzedaż łącznie z tymi udziałami. Nieruchomość położona jest około 2,5 km na południowy – zachód od centrum miasta Nowego Sącza, 400 m od drogi wylotowej z Nowego Sącza w kierunku Piwnicznej (droga krajowa nr 87). Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny budowlane oraz tereny działkowe. W zasięgu nieruchomości znajdują się liczne obiekty handlowo - usługowe, szkoły, kościół, ośrodek zdrowia, bank, poczta, firmy produkcyjne. Dostęp do komunikacji publicznej przeciętny - w odległości
550 m znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, w odległości 2 km znajduje się Dworzec Główny PKP Nowy Sącz.
Suma oszacowania wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), cena wywołania jest równa 70% sumy oszacowania i wynosi 105.000,00 zł.
Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15.000,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce w dniu licytacji do godz. 10:00 albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu lub wpłacone na rachunek bankowy Organu egzekucyjnego nr 70101012700031731391200000, najpóźniej do dnia
12.09.2019r.
Zgodnie z przepisem art. 1110 $ 3 w/w ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym. w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 12 - 14, można oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu z Organem Egzekucyjnym oraz przeglądać, w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 42 pokój nr 5 akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn. Informacje pod tel. (18) 448 38 19
Na podstawie art. 110z § 1 i § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji nieruchomości może być wniesiona skarga do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.
z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu
KierownikyPziału
Krzysztofurdek Komornik Skarbowy
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego)

Image things

Tomice , Małopolskie

459 750 zł | 275,30 m2

 • cena: 459 750 zł
 • 1 670 za m2
 • cena: 280 836 zł
Image things

Zakopane , Małopolskie

4 345 000 zł | 572,47 m2

 • cena: 4 345 000 zł
 • 7 590 za m2