Lubichowo , Pomorskie

Dom | 206 350 zł | 140,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 206 350 zł
 • Miasto: Lubichowo
 • Powierzchnia: 140,30 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 1 471 zł
 • Ulica: Zblewska 10
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 20 000 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 36577X85663337
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-18 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 130/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 35470.


Syndyk masy upadłości , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 24/19, działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz warunkach określonych w Regulaminie przetargu zatwierdzonym przez Sędziego komisarza, ogłasza pisemny ofertowy przetarg:
Na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 140,30 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 55,57 m2 , położonej w Lubichowie przy ul. Zblewskiej 10, działka gruntu nr 137/2 o powierzchni 0,0852 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr GD1A/00005601/5.
Cena wywoławcza wynikająca z operatu szacunkowego wynosi 206.350 zł (dwieście sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) zwolniona z VAT.
Oferty należy składać w terminie do dnia 18 lipca 2019 r. w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia komisarz ASR Przemysław Makuła, sygn. akt VI GUp 24/19, z dopiskiem w kolorze czerwonym
„Przetarg na zakup nieruchomości - Lubichowo” oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2019 r., o godz. 1100, sala B65, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 18 lipca 2019 r. na rachunek masy upadłości nr 12 9326 0006 0043 4283 3000 0010.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowych informacji o przetargu i zapoznać się z Regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, oraz w biurze syndyka,
ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne. Syndyk udziela informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres:
[email protected] lub telefonicznie 606 236 293.

Image things

Słupsk , Pomorskie

4 000 000 zł | 2 175,10 m2

 • cena: 4 000 000 zł
 • 1 839 za m2
Image things

Damnica , Pomorskie

139 264 zł | 1,00 m2

 • cena: 139 264 zł
 • 139 264 za m2
Image things

Kartuzy , Pomorskie

450 300 zł | 154,30 m2

 • cena: 450 300 zł
 • 2 918 za m2