Stalowa Wola , Podkarpackie

Obiekt | 67 400 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 67 400 zł
 • Miasto: Stalowa Wola
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 67 400 zł
 • Ulica: Dąbrowskiego
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 110 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 36549X85597761
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-12 - Co to znaczy?

Opis

PSK Rzeszów Sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Klementyny Hoffmanowej 19, tel. 608 48 87 87 (zwana w dalszej części ogłoszenia Spółką) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Stalowej Woli przy ul. Dąbrowskiego, na którą składa się:
1) prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 698/2, obręb 2 Rozwadów, zapisanej w księdze wieczystej o numerze TB1S/3513 1/1, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stalowej Woli;
2) prawo własności budowli i urządzeń zlokalizowanych na przedmiotowej działce, stanowiących przedmiot odrębnej własności:
- wiaty otwartej o konstrukcji drewnianej;
- rampy rozładunkowej, utwardzanej betonowo;
- wagi samochodowej,
zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli pod numerem TB1S/3513 1/1

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 67.400,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych).

Osoby zainteresowane nabyciem Nieruchomości winny złożyć ofertę w zaklejonej kopercie zaopatrzonej w dopisek „Przetarg – nieruchomość Stalowa Wola”. Powinni przesłać ją na wskazany wyżej adres Spółki lub złożyć w Biurze Zarządu Spółki albo przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty(at)psk.rzeszow.pl, w terminie do dnia 15 lipca 2019 r. do godziny 14:00. Niezależnie od formy przekazania oferty o dochowaniu terminu jej złożenia decyduje data i godzina wpływu do Spółki.
Termin związania ofertą wynosi 120 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Image things

Stalowa Wola , Podkarpackie

158 100 zł | 3 pokoje | 64,50 m2

 • cena: 158 100 zł
 • 2 451 za m2