Nowa Sól , Lubuskie

Obiekt | 1 117 700 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 117 700 zł
 • Miasto: Nowa Sól
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 117 700 zł
 • Ulica: Brzozowa
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 111 770 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 36545X85588393
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-08 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk w upadłości z siedzibą w Nowej Soli w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze, Wydział V Gospodarczy sygn. akt V GUp 43/16 ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1N/3442 9/5, prawo wieczystego użytkowania działki gruntu nr 2/99 oraz 2/100 o łącznej powierzchni 1,1370 ha, położona w Nowej Soli ul. Brzozowa – cena wywoławcza 1 177 000 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy zł 00/100)

1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2019r. na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Plac Słowiański 12, o godzinie 10.00 w sali nr 103.
2. Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do godziny 15.00 dnia poprzedzającego datę otwarcia i rozpoznania ofert, na adres Sądu: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział V Gospodarczy, 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta przetarg Dozamet, sygn. akt V GUp 43/16” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
3. Wysokość wadium wynosi 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej.
4. Wadium powinno zostać wpłacone w całości na rachunek bankowy: Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne DOZAMET Sp. z o.o. w upadłości, nr rachunku: 15 1090 211 2 0000 00 01 3347 410 6 tytułem: wadium GUp 43/16 ze wskazaniem numeru księgi wieczystej, której dotyczy oferta lub wskazanie, iż dotyczy ruchomości w terminie do dnia poprzedzającego otwarcie i rozpoznanie ofert. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wskazany powyżej.
5. Regulamin przetargu oraz wycena są wyłożone do wglądu w biurze syndyka, tj. w Głogowie przy ul. Parafialnej 5a/1 oraz w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Plac Słowiański 12, Wydział V Gospodarczy.
6. Szczegółowe informacje na temat przetargu oraz oglądania składników majątku można uzyskać w terminie do dnia 8 sierpnia 2019r. włącznie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Image things

Nowa Sól , Lubuskie

245 067 zł | 256,40 m2

 • cena: 245 067 zł
 • 956 za m2
Image things

Nowa Sól , Lubuskie

568 500 zł | 1,00 m2

 • cena: 568 500 zł
 • 568 500 za m2
Image things

Nowa Sól , Lubuskie

103 568 zł | 2 pokoje | 76,60 m2 | 1 piętro

 • cena: 103 568 zł
 • 1 352 za m2