Kolonia Natalin , Lubelskie

Dom | 303 287 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

                                                                                                         Lublin, dnia 04-07-2019 r.
1.) Km 3639/17
+ przyłączona
2.) Km 5263/17
3.) Km 1692/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ORAZ UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Mariusz Ćwikła Kancelaria Komornicza nr III w Lublinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14 sierpnia 2019 r., o godzinie 10:00 w gmachu Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (adres: 20-607 Lublin, ul.K. Wallenroda 4d) w sali rozpraw nr XXV odbędzie się druga licytacja:

1.) nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem prawa własności dłużnika w postaci działki ewidencyjnej nr 184/17 o powierzchni 1.406m2, położonej w m.Kol. Natalin gm. Jastków, kształt prostokątny, szerokość ok.30m, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, konstrukcji murowanej, parterowym, podpiwniczonym z poddaszem, budynek w trakcie budowy w stanie surowym, przykryty dachem, z oknami - jak wynika z danych uzyskanych w Starostwie Powiatowym budowa prowadzona na podstawie pozwolenia na budowę z 03.10.2012 r., dojazd do działki drogą wewnętrzną, działka zabudowana budynkiem jest nieogrodzona, wykonane są słupki metalowe z naciągiem, otoczenie stanowią działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz nie zabudowane. Nieruchomość objęta jest księga wieczystą o numerze KW LU1I/00070714/7 (X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie).
Suma oszacowania wynosi 454.931zł, zaś cena wysołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 303.287,33zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45.493,10zł (wadium winno być wpłacone w całości przez każdego licytanta).

2.)
udziału 1/3 dłużnika w działce nr 184/18 stanowiącej drogę dojazdową objętą księgą wieczystą o numerze KW LU1I/00320168/2 (X Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie). Działka stanowiąca drogę dojazdową jest ulepszona gruzem i tłuczonym kamieniem od strony zachodniej częściowo ogrodzona siatką z bramą metalową. Nieruchomość położona w miejscowości Kolonia Natalin gmina Jastków, obręb 12 Kolonia Natalin, ark. 1, działka ewidencyjna nr 184/18, powierzchnia 613m2.
Suma oszacowania udziału 1/3 wynosi 1.925zł, zaś cena wysołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.283,33zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 192,50zł (wadium winno być wpłacone w całości przez każdego licytanta).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank BNP Paribas Bank Polska SA  40 20300045 1110 0000 0276 4370. Rękojmia winna być uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 §1 kpc) tj. wpływ środków na rachunku kancelarii winien nastąpić w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny do numeru sprawy sądowej VIII Co 2494/19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
                                            Komornik Sądowy

Image things

Sławatycze , Lubelskie

10 599 zł | 1,00 m2

  • cena: 10 599 zł
  • 10 599 za m2
Image things

Milejów , Lubelskie

49 282 zł | 3 pokoje | 48,20 m2

  • cena: 49 282 zł
  • 1 022 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

75 750 zł | 2 pokoje | 33,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 75 750 zł
  • 2 275 za m2