Mścice , Zachodniopomorskie

Dom | 432 200 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 129/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 35221.


Syndyk masy upadłości, sygn. akt VII GUp 39/19 „of”, ogłasza pisemny przetarg ofertowy Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położona w Mścicach przy ul. Dworcowej 37, gmina Będzino, oznaczona działką ewidencyjną nr 266/1 i opisana w Księdze Wieczystej nr KO1K/00001576/9.
Przetarg odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, ul. Andersa 34, sala nr 17, dnia 23 lipca 2019 r., o godz. 1200.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 432.200,00 zł.
Wadium w wysokości 43.220,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 21 1090 1711 0000 0001 4237 5233 do dnia 19 lipca 2019 r.
Oferty należy złożyć do dnia 22 lipca 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Koszalinie - sekretariat VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34 z dopiskiem „Przetarg sygn. akt VII GUp 39/19 „of”.
Oferta winna zawierać imię i nazwisko oferenta proponowaną cenę zakupu oraz dowód wpłaty wadium
Podmioty inne niż osoby fizyczne przystępujące do przetargu dodatkowo muszą przedłożyć aktualny dokument (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania podmiotu. W przypadku nabycia nieruchomości w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego małżonka przed notariuszem.
Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz operatem szacunkowym oferowanej do zbycia nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 168 lok. 114, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 503 136 304

Image things

Mścice , Zachodniopomorskie

110 663 zł | 3 pokoje | 63,57 m2 | 3 piętro

  • cena: 110 663 zł
  • 1 741 za m2