Gostynin, mazowieckie

Obiekt | 71 733 zł | 61,73 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie z siedzibą przy 3 Maja 43, 09-500 , pokój 2, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy Legionów Polskich 6f, 09-500 Gostynin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Suma oszacowania prawa własności działki nr 3190 wraz z udziałem 2/12 niewydzielonej części działki nr 3196 wynosi 107 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 71 733,33zł, rękojmia - 10 760,00zł. Wyceniane nieruchomości położone są w odległości około 650 m od ścisłego centrum Gostynina, w ich sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami wykorzystywanymi do celów działalności handlowo-usługowo-mieszkalnej oraz nieruchomości z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Działka nr 3196 - niezabudowana, o nieregularnym kształcie i powierzchni 305 m2, w przeważającej części stanowi drogę wewnętrzną. Teren działki w przeważającej części utwardzony i ogrodzony wraz z nieruchomościami sąsiednimi. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz pełny dostęp do sieci infrastruktury technicznej. Działka w przeważającej części stanowi drogę wewnętrzną. Działka nr 3190 - zabudowana, o regularnym kształcie i powierzchni 72 m2. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, posiada przyłącza do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz gazu ziemnego. Teren działki w przeważającej części zabudowany pawilonem usługowo-handlowym. Pozostała część działki porośnięta roślinnością trawiastą oraz częściowo utwardzona nawierzchnią betonową. Pawilon usługowo-handlowy - budynek parterowy, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, z dachem dwuspadowym krytym blachą. Powierzchnia użytkowa budynku (wraz z podpiwniczeniem) wynosi 61,73 m2. Budynek wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania oraz częściowo w klimatyzację. Obecnie dla terenu na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki brak jest obowiązujących przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki znajdują się w obszarze zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej o funkcji centrum.

Suma oszacowania wynosi 107 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 71 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 760,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 51 16001462 1835 9395 7000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Image things

Gostynin, mazowieckie

436 800 zł | 339,00 m2

  • cena: 436 800 zł
  • 1 288 za m2
Image things

Gostynin, mazowieckie

270 254 zł | Dom | 94,00 m2

  • cena: 270 254 zł
  • 2 875 za m2