Ożarów , Świętokrzyskie

Obiekt | 204 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Kancelaria Komornicza w Opatowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-08-2019 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Wyszmontów , 27-530 Ożarów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00079611/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w obrębie Wyszmontów gm. Ożarów w postaci Działki ewidencyjnej Nr 608/21 o pow. 0,3960 ha posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr KI1S/00079611/3. Działka usytuowana we wschodniej części kompleksu. Posiada dogodny regularny kształt odpowiedni do obsługi (parkowania) pojazdów ciężarowych. Teren na powierzchni 2600m2 utwardzony kostką betonową. Jakość utwardzenia – korzystna. Teren parkingu częściowo ogrodzony siatką na stalowych słupkach. Jakość ogrodzenia – niska. Wzdłuż wschodniej granicy na powierzchni przewrócone stalowe słupki z betonowymi fundamentami. Teren zielony zaśmiecony i zanieczyszczony. W północno – wschodnim narożniku działki zbiornik otwarty odparowujący do odbioru wód ze zlewni parkingu. Wymiary zbiornika – ok. 12x6metrów. Zbiornik ogrodzony siatką na stalowych słupkach. Od strony zasadniczej zabudowy stacji paliw zieleń izolacyjna.

Suma oszacowania wynosi 408 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 204 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 800,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 76249000050000450099056477.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Ożarów , Świętokrzyskie

75 750 zł | 38,50 m2

  • cena: 75 750 zł
  • 1 968 za m2