Bliżyn , Świętokrzyskie

Dom | 46 275 zł | 217,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Jerzy Wierzbowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą przy Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko Kamienna, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości , położonej przy ,Płaczków, 26-120 Bliżyn, dla której Sąd Rejonowy w Skarzysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1R/00005812/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-handlowym o pow.217,40 m kw,około 50-letni budynek z póżniejszą nadbudową i rozbudową .Według opini biegłoego stan techniczny budynku jest bardzo zły i nie nadaje się do remontu.Budynek w obecnym stanie nadaje się tylko do rozbiórki. Nieruchomość obciążona jest hipoteką umowna na kwotę 250 000,00zł na rzecz PROKURY NSFIZ,hipoteką umowną na kwotę 60 000,00zł na rzecz PROKURY NSFIZ, hipoteka przymusową na kwotę 14015,56zł n a rzecz ZUS O.w Łodzi,hipoteke przymusową na kwotę 1184,00zł n a rzecz gminy Bliżyn ,hipotekę przymusową na kwotę 2812,50zł na rzecz Gminy Blizyn

Suma oszacowania wynosi 61 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 170,00 zł. Rękojmia musi być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w kancelarii komornika w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. 76 1020 2629 0000 9602 0090 4763.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać akta egzekucyjne wraz z elaboratem szacunkowym w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej mieszczącym się pod adresem: Krasińskiego 11, Skarżysko Kamienna, 26-110 Skarżysko Kamienna.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż licytacyjna nie podlega podatkowi VAT.

Image things

Motkowice , Świętokrzyskie

200 000 zł | 175,20 m2

  • cena: 200 000 zł
  • 1 142 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

339 150 zł | 2 pokoje | 66,87 m2 | 2 piętro

  • cena: 339 150 zł
  • 5 072 za m2
Image things

Wola Kopcowa , Świętokrzyskie

1 030 650 zł | 658,70 m2

  • cena: 1 030 650 zł
  • 1 565 za m2