Gdańsk , Pomorskie

Mieszkanie | 143 250 zł | 3 pokoje | 75,43 m2 | 1 piętro

- 80 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku


Hanna Gadomska


Kancelaria Komornicza, Kartuska 137/3, Gdańsk, 80-138 Gdańsk


tel. (58) 32 23 143 / fax. (58) 32 23 143


Sygnatura: Km 1029/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GD1G/00252132/8


    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Hanna Gadomska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie egzekucyjnej Km 1029/16 prowadzonej przeciwko dłużnikowi S w dniu 13.09.2019r. o godz. 12.00 w budynku E Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9 A, w sali nr E1.10A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku, ul. Zaroślak 8/3, dla którego III Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00252132/8 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 859/10000 części nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą GD1G/00003332/0. Lokal o powierzchni 67,57 m2, położony na I piętrze.
    Suma oszacowania wynosi 191 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, bądź na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA  68 12405400 1111 0000 4916 7234 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
    Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 A (wgląd do dokumentów możliwy po uprzedniej rezerwacji terminu).
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Hanna GadomskaImage things

Gdańsk , Pomorskie

140 250 zł | 30,60 m2

  • cena: 140 250 zł
  • 4 583 za m2
Image things

Gdańsk , Wyspa Sobieszewska

1 079 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 079 250 zł
  • 1 079 250 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

223 721 zł | 61,08 m2

  • cena: 223 721 zł
  • 3 663 za m2