Police, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 78 225 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 30,74 m2 | 5 piętro

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
Szczecin-Prawobrzeze i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski
Szczecin 71-245, ul.  Szafera 188C
tel. : 91 433 07 48   fax: 91 433 07 41(poprzednio REWIR VII)
e-mail : [email protected] ; http://www.komornik7.szczecin.pl
KANCELARIA KOMORNICZA NR XVI
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A.  55109019000000000110074998
W odpowiedzi podać: sygn.akt  KM 1227/18O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:12 września 2019 roku o godzinie 11.00w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże przy placu Żolnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:P I E R W S Z A   L I C Y T A C J Aktórej przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 23 o powierzchni użytkowej 30,74 m2 /metra kwadratowego/ położony w miejscowości Police przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X.Zgodnie z działem I - Sp księgi wieczystej KW nr XXXX/XXXXXXXX/X właściciel lokalu, dla którego założono w/w KW ma udział w 3074/936477 wspólnej części budynku mieszkalnego i w prawie własności gruntu, objętego księgą wieczystą KW nr 29441 (przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności nastąpiło ex lege z uwagi na ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) - zgodnie z art. 1 ust. 1: Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów).Lokal mieszkalny położony jest na V piętrze w budynku 8 piętrowym. Okna w lokalu wychodzą na 1 stronę świata. Brak balkonu.Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe - bezpłatna i dożywotnia służebność osobista mieszkania polegającą na prawie wyłącznego korzystania przez uprawnionego z lokalu mieszkalnego opisanego w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X na rzecz Jana Kmieciaka.Prawo własności nieruchomości przysługuje dłużnikowi:.Suma oszacowania wartości prawa własności nieruchomości wynosi 104.300,00 zł (słownie: sto cztery tysiące trzysta złotych 00/100), z uwzględnieniem wartości służebności osobistej suma oszacowania wynosi: 89.900,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).Wartość służebności wynosi 14.400,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100). Wartość służebności zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia.Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78.225,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100).Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 10.430,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A.  55 1090 1900 0000 0001 1007 4998Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 5 września 2019 roku od godziny 10:00 do godziny 10:20. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się.Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188C, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr  tel. 91 433 07 48.Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


KOMORNIK SĄDOWY
Tomasz Stefanowski

Historyczne ceny

Image things

Białogard, zachodniopomorskie

175 591 zł | 113,20 m2

  • cena: 175 591 zł
  • 1 551 za m2
Image things

Dobra, zachodniopomorskie

55 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 74,30 m2 | 2 piętro

  • cena: 55 000 zł
  • 740 za m2
Image things

Złocieniec, zachodniopomorskie

24 000 zł | 94,27 m2

  • cena: 24 000 zł
  • 255 za m2