Lublin , Sławin

Mieszkanie | 291 577 zł | 3 pokoje | 72,41 m2 | 3 piętro

- 26 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE   O   PIERWSZEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jacek Gabryś (tel. 81 534 72 33) w sprawie Km 1590/16 w trybie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-07-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie mającego siedzibę przy ul.Konrada Wallenroda 4d, w sali nr XXV, odbędzie się pierwsza licytacja będącego własnością , stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr 19, położonego: Lublin, ul. Chabrowa 2B, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1I/00338813/8 oraz związanego z własnością lokalu udziału wynoszącego 7241/665548 części w nieruchomości wspólnej KW Nr LU1I/00050172/9,[pow. 72,41m2, III piętro; trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i wc]

Suma oszacowania wynosi 388.769,00zł, zaścena wywołania wynosi  291.576,75zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania,rękojmia wynosi 38.876,90zł  i jest równa 1/10 sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię (gotówką lub przelewem). Rękojmia winna znajdować się w kasie komornika lub na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię przelewem należy uiścić na konto komornika: 15 1020 3147 0000 8002 0081 0606. W tytule przelewu należy wpisać: "rękojmia Km 1590/16", imię, nazwisko, adres, nr PESEL licytanta oraz numer księgi wieczystej.Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz w ciagu 3 dni przeglądać od godz. 07.30 do godz. 15.30 w  Sądzie Rejonowym, w którym odbędzie się licytacja, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Zgodnie z treścią art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Zgodnie z treścią art. 977 k.p.c. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
KOMORNIK SĄDOWY        Jacek Gabryś
Image things

Lublin , Lubelskie

306 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 306 667 zł
  • 306 667 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

164 625 zł | 2 pokoje | 395 800,00 m2 | 3 piętro

  • cena: 164 625 zł
  • 0 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

2 726 200 zł | 1 601,00 m2

  • cena: 2 726 200 zł
  • 1 703 za m2