Jasło , Podkarpackie

Obiekt | 500 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 500 000 zł
 • Miasto: Jasło
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 500 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 50 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 36390X85225383
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-07 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż
składników masy upadłości w postaci:
Prawo użytkowania wieczystego gruntu działek numer ewidencyjny 454/134 i 454/132 o łącznej powierzchni 0,5223 ha wraz z prawem odrębnej własności budynków i budowli położonych w Gorlicach /księga wieczysta KW Nr NS1G/00059630/5 - cena wywoławcza 500 000,00 zł/netto (słownie: pięćset tysięcy złotych). Cena wywoławcza nie uwzględnia wartości urządzeń wytwórni betonu (węzeł betoniarski BMK 500, betonowe zasieki, silosy na cement), usytuowane na działce.

WARUNKI PRZETARGU
I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4 z napisem "PRZETARG - NIERUCHOMOŚCI F.H." ELA" Sp. z o.o. - NIE OTWIERAĆ, sygn. akt V GUp 334/17". w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2019r.: do godz. 1500, w sekretariacie Sekcji ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. J. Kustronia 4; - przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Sądu.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej każdej nieruchomości ujętej w złożonej ofercie, na rachunek bankowy w upadłości w Jaśle tj. na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku nr: 23 8642 1171 2017 7100 4167 0004, najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2019 r. - liczy się data uznania rachunku bankowego.
II. Pod uwagę będą brane oferty umieszczone w zamkniętej kopercie, które będą zawierać:
1.imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę,
2.oferowaną cenę netto określoną liczbowo i słownie za daną nieruchomość, nie niższą niż cena wywoławcza,
3.dowód uiszczenia wadium,
4.oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie Przetargu oraz ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu oferty i nie wnoszenia do nich zastrzeżeń.

Image things

Jasło , Podkarpackie

367 600 zł | 135,56 m2

 • cena: 367 600 zł
 • 2 712 za m2
Image things

Jasło , Podkarpackie

1 450 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 450 000 zł
 • 1 450 000 za m2
Image things

Jasło , Podkarpackie

89 800 zł | 35,33 m2 | 4 piętro

 • cena: 89 800 zł
 • 2 542 za m2