Deszno, Świętokrzyskie

Obiekt | 32 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 127/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 34807.


Syndyk masy upadłości w upadłości z siedzibą w Kielcach, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 138/18)
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż w drodze Przetargu (Aukcji) prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Desznie, Gmina Nagłowice w powiecie jędrzejowskim,
w województwie świętokrzyskim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 903/5, obręb nr 0005 - Deszno, o powierzchni 12765 m2 . Nieruchomość zabudowana trzema budynkami:
dwoma magazynowymi, garażowym wielostanowiskowym i budynkiem świetlicy. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd
Rejonowy w Jędrzejowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr KI1J/00060758/1.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 32.500,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100 zł). Przedmiotowa transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

Jednym z warunków uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych
00/100) przelewem na rachunek masy upadłości Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości
z siedzibą w Kielcach.
Oferty należy składać do Sędziego Komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.
Decydująca jest data wpływu ofert do Sądu. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpoznawana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Sądu wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 138/18 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA
PRZETARGOWA – DESZNO - w postępowaniu upadłościowym Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

144 975 zł | 2 pokoje | 48,10 m2

  • cena: 144 975 zł
  • 3 014 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

107 625 zł | 2 pokoje | 57,80 m2 | 3 piętro

  • cena: 107 625 zł
  • 1 862 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

1 677 476 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 677 476 zł
  • 1 677 476 za m2