Jabłonkowo , Zachodniopomorskie

Dom | 87 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Wałczu


Grzegorz Wołodkowicz


Kancelaria Komornicza, Kościelna 2, Wałcz, 78-600 Wałcz


tel. 672509256 / fax. 672509256


Sygnatura: Km 3005/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2019 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wałczu I Wydział Cywilny, Ul. Bydgoska 13, 78-600 Wałcz, pokój 10, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy ,Jabłonkowo, 78-650 Mirosławiec, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1W/00028343/2.


Suma oszacowania wynosi 116 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK SA II Oddział w Pile 25 1090 1320 0000 0001 1254 9593.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Grzegorz WołodkowiczImage things

Chojna , Zachodniopomorskie

69 000 zł | 147,95 m2

  • cena: 69 000 zł
  • 466 za m2
Image things

Golenice , Zachodniopomorskie

71 100 zł | 4 pokoje | 88,56 m2 | 1 piętro

  • cena: 71 100 zł
  • 803 za m2
Image things

Wałcz , Zachodniopomorskie

139 350 zł | 1,00 m2

  • cena: 139 350 zł
  • 139 350 za m2