Dębica , Podkarpackie

Obiekt | 70 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 70 000 zł
 • Miasto: Dębica
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 70 000 zł
 • Ulica: Gajowa
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 36315X85049733
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-14 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Dębicy ogłasza
Piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości: Działka nr 806/11 o powierzchni 662 m, obręb 5 miasta Dębica objętej KW Nr RZ1D/00038792/0 położona przy ulicy Gajowej zabudowana budynkiem w bardzo złym stanie technicznym, dla którego została wydana decyzja nakazująca rozbiórkę tego budynku.
- cena wywoławcza:70 000,- zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) - wadium: 7 000,- zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty przetarg nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym odbyły się w dniach 27.07.2018r. 24.10.2018r., 23.01.2019r. 10.05.2019r.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego miasto Dębica nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dębica – 2010” znajduje się na obszarze o symbolu ML2 – obszary z przewagą zabudowy mieszkalnej 1-2 kondygnacyjnej i zagrodowej. Działka stanowi teren płaski o kształcie prostokąta, częściowo ogrodzona. Ogrodzenie stanowi własność właścicieli posesji sąsiednich. Na terenie działki stoi budynek mieszkalny, murowany w bardzo złym stanie technicznym. Została wydana decyzja administracyjna o nakazująca rozbiórkę tego budynku.
Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) upłynął 31.01.2018r. i w tym terminie nie wpłynął żaden wniosek. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej wysokości najpóźniej do dnia 14.08.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego Nr 40 1240 4764 1111 0000 4866 6589 w Banku Pekao S.A. w Dębicy. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przed przystąpieniem do przetargu. Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy (parter pok. 51), ul. Ratuszowa 2, o godz. 9%. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny kupna. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest wpłacić resztę należności na konto Urzędu Miejskiego Nr 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419 w Banku Pekao S.A. w Dębicy przed terminem zawarcia aktu notarialnego (liczy się data wpływu środków na konto UM Dębica). Koszt umowy ponosi nabywca. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Dębica. Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Wydziale Gospodarki Komunalnej tel. 14 683-82-73 lub 14 683-82-70. Informacje dostępne również na stronie internetowej miasta www.debica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej-sprzedaż nieruchomości - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu-ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgrinz. arch. Jerzy Sieradzki
Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, tel. 14 683 81 00, fax. 14 683 81 61, www.debica.pl, e-mail. [email protected]

Image things

Dębica , Podkarpackie

92 100 zł | 1,00 m2

 • cena: 92 100 zł
 • 92 100 za m2
Image things

Dębica , Podkarpackie

166 100 zł | 82,00 m2

 • cena: 166 100 zł
 • 2 026 za m2
Image things

Dębica , Podkarpackie

55 000 zł | 2 pokoje | 47,60 m2

 • cena: 55 000 zł
 • 1 155 za m2