Józefów , Lubelskie

Mieszkanie | 6 750 zł | Kawalerka | 31,20 m2 | 1 piętro

- 97 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju


Robert Wolanin


Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 8, Biłgoraj, 23-400 Biłgoraj


tel. 846860149 / fax. 846860149


Sygnatura: KM 855/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Robert Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2019 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju z siedzibą przy Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Tartak Długi Kąt 5/8, 23-460 Józefów, dla którego Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1B/00081478/7.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 31,30 mkw, połozony w Długim Kącie - Tartak w budynku nr 5.


Suma oszacowania wynosi 9 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 750,00 .


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do godziny 15-stej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można również złożyć na rachunek bankowy komornika ( Bank Spółdzielczy w Biłgoraju Centrala 64960200070015465720000001) - kwota winna być wpłacona na rachunek we wskazanym wyżej terminie.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Robert WolaninImage things

Nałęczów , Lubelskie

1 816 750 zł | 1 697,89 m2

  • cena: 1 816 750 zł
  • 1 070 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

144 375 zł | 38,50 m2

  • cena: 144 375 zł
  • 3 750 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

95 485 zł | Kawalerka | 34,39 m2 | Parter

  • cena: 95 485 zł
  • 2 777 za m2