Chełm , Lubelskie

Mieszkanie | 159 300 zł | 59,00 m2 | 4 piętro

- 26 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 159 300 zł
 • Miasto: Chełm
 • Powierzchnia: 59,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 2 700 zł
 • Ulica: Karola Szymanowskiego 4
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 15 930 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 36186X84747615
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-15 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE

16.07.2019 r. o godz 10 00 w sali nr 208 przy ul. Lwowskiej 51 odbędzie się przetarg ustny, licytacyjny, nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego w Chełmie

przy ulicy: Karola Szymanowskiego 4/72 o pow. 59,00 m² na IV piętrze cena wywoławcza 159.300 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest udokumentowanie wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto CHSM w PKO BP S.A. O/Chełm nr 23 1020 1563 0000 5702 0011 4785.
Oferenci przystępujacy do przetargu mają obowiązek złożyć komisji przetargowej oświadczenie na piśmie, że:
1. Zapoznali się z niniejszym ogłoszeniem przetargowym i przyjęli jego treść do wiadomości.
2. Zapoznali się ze stanem technicznym lokalu.
Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 1.000,00 zł i może również odpowiadać jej wielokrotności.

Osoba wyłoniona w drodze przetargu wylicytowaną kwotę winna wnieść w terminie do 16.08.2019 r.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej kwocie wywołania plus jedno postąpienie,
- osoba, która uzyskała przybicie nie wpłaci w zakreślonym terminie wylicytowanej w przetargu kwoty lub nie dopełni obowiązków związanych z przyjęciem w poczet członków Spółdzielni,
- osoba, która przystąpi do przetargu / tj. wpłaciła wadium i przed rozpoczęciem przetargu nie zgłosiła chęci wycofania się / nie jest obecna podczas licytacji,
- osoba, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.
Wadium wygrywającego przetarg zarachowane zostanie na poczet ceny nabycia odrębnej własności lokalu. Wadium uczestników przetargu, którzy licytacji nie wygrali zwrócone zostanie na wskazane konto.
Wydanie lokalu nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.
Koszty aktu notarialnego, koszty sądowe postępowania wieczysto-księgowego oraz ewentualne podatki i inne opłaty obciążają nabywcę.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Dział Gospodarki Zasobami i Samorządu /komórka członkowsko-mieszkaniowa pokój 216/ tel. 82 565 83 14 wew. 353. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Image things

Chełm , Lubelskie

93 000 zł | Kawalerka | 38,88 m2

 • cena: 93 000 zł
 • 2 392 za m2