Hyżne , Podkarpackie

Dom | 92 467 zł | 87,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Lesław Lichaczewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 6, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Szklary 355,Szklary, 36-025 Hyżne, dla którego VIII Zamiejscowy Wydział KW w Tyczynie S.R. w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00013648/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa - działka nr 1299 o pow. 0,30 ha wraz z prawem własności znajdującego się budynku drewnianego mieszkalnego o pow. ogólnej 87 m2 oraz budowlami i urządzeniami. Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. Budynek przyłączony do sieci elektrycznej, kanalizacyjnej i gazowej.

Suma oszacowania wynosi 138 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 92 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 870,00 zł. Rękojmia może zostać wpłacona w gotówce w kancelarii komornika czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30 albo przelana na konto kancelarii komornika nr 63 2030 0045 1110 0000 0302 2170 w Banku BGŻ S.A. wpisując w tytule przelewu "wadium - licytacja nieruchomości - sygn. KM 1230/18". Rękojmie należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje - art. 962 § 1 kpc.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać we własnym zakresie w ciągu dwóch tygodnii przed licytacją.

Komornik sądowy posiada operat szacunkowy w/w nieruchomości, który znajduje się do wglądu w kancelarii komornika: Rzeszów, ul. Monte Cassino 14/59a.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Jarosław , Podkarpackie

128 760 zł | 80,00 m2

  • cena: 128 760 zł
  • 1 610 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

1 300 000 zł | 740,81 m2

  • cena: 1 300 000 zł
  • 1 755 za m2
Image things

Szczepańcowa , Podkarpackie

4 700 000 zł | 1 529,38 m2

  • cena: 4 700 000 zł
  • 3 073 za m2