Łódź, Bałuty

310 000 zł | Mieszkanie | 46,55 m2

- 21 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 310 000 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 46,55 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 6 660 zł
 • Ulica: Inowrocławska 9
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 31 000 zł
 • Numer oferty: 361438X846487799
 • Termin wpłaty wadium: 25-06-2024 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości prowadząca postępowanie upadłościowe zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 310 000zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych)
1) Lokal stanowiący odrębną nieruchomość, lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,55m2 oznaczona nr 181, położona w budynku przy ul. Inowrocławskiej 9 w Łodzi, w obrębie geodezyjnym B-44, w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej im. M. Reja. Budynek oznaczony jest jako blok nr 20
2) Lokal składa się z 2 pokoi, łazienki z ubikacją, kuchni oraz przedpokoju. Położny na 5 piętrze.

Dla spółdzielczego własnościowego prawa po przedmiotowego lokalu w Sądzie Rejonowym dla Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych nie jest prowadzona księga wieczysta.
Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Łódź- Śródmieście, Wydział WIV Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie sygn. akt LD1M/GU/1064/2022
oraz zaprasza do składania ofert – cena wywoławcza 310 000zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) złotych brutto
przy zachowaniu następujących warunków:

1.Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Podmioty zagraniczne winny legitymować się zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst. jedn. – Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

2. Oferta winna zostać złożona pisemnie wyłącznie w języku polskim, osobiście bądź przesyłką pocztową- listem poleconym, w zaklejonej kopercie z wyraźnym dopiskiem:
„Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Małgorzata Mendyk sygn. akt GU 1064/22 - NIE OTWIERAĆ”
w terminie do dnia 25.06.2024r do godziny 10.00 w Kancelarii Syndyka w Łodzi ul. Radwańska 22 lok 2, 90-541 Łódź.

Do oferty dołączyć należy dowód wpłaty wadium, w kwocie 10 % wartości oszacowania na rachunek bankowy masy upadłości w MBank S.A: 40 1140 2004 0000 3102 8134 6154

Historyczne ceny

Image things

Łódź, Widzew

175 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 57,60 m2 | Parter

 • cena: 175 000 zł
 • 3 038 za m2
Image things

Łódź, Śródmieście

155 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 101,04 m2 | 1 piętro

 • cena: 155 000 zł
 • 1 534 za m2
Image things

Łódź, łódzkie

55 249 593 zł | Działka | 1.8763 ha.

 • cena: 55 249 593 zł