Łódź, łódzkie

370 000 zł | Mieszkanie | 59,40 m2

- 29 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 370 000 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 59,40 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 6 229 zł
 • Ulica: Osiedle Stare Sady 39
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 37 000 zł
 • Numer oferty: 361435X846480773
 • Termin wpłaty wadium: 25-06-2024 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości J k prowadząca postępowanie upadłościowe j zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 370 000zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100):
1) Lokalu mieszkalnego, w prawie własności której udział ma właścicielka. Dla wycenianego lokalu w Sądzie Rejonowym w Wieluniu V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Łódź- Śródmieście, Wydział XIV Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie sygn. akt LD1M/GU/64/2022 zaprasza do składania ofert – cena wywoławcza 370 000zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto

Nieruchomość lokalowa położona jest na 4 piętrze budynku mieszkalnego w Wieluniu, w obrębie 15, pod adresem Osiedle Stare Sady 39. Nieruchomość oznaczona jako lokal mieszkalny nr 20 o powierzchni użytkowej 59,40m2. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju. Łazienki i wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne – komórka gospodarcza o powierzchni użytkowej 7,38m2, powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 66,78m2.

Sprzedaż przy zachowaniu następujących warunków:

1.Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Podmioty zagraniczne winny legitymować się zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst. jedn. – Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

2. Oferta winna zostać złożona pisemnie wyłącznie w języku polskim, osobiście bądź przesyłką pocztową- listem poleconym, w zaklejonej kopercie z wyraźnym dopiskiem:
„Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Elżbiety Kazimierskiej sygn. akt GU/64/22 - NIE OTWIERAĆ”
w terminie do dnia 25.06.2024r do godziny 10.00 w Kancelarii Syndyka w Łodzi ul. Radwańska 22 lok 2 , 90-541 Łódź

Do oferty dołączyć należy dowód wpłaty wadium, w kwocie 10 % wartości oszacowania na rachunek bankowy masy upadłości w MBank S.A: 85 1140 2004 0000 3102 8190 1057

Historyczne ceny

Image things

Łódź, Widzew

115 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 39,08 m2 | 1 piętro

 • cena: 115 000 zł
 • 2 943 za m2
Image things

Łódź, Śródmieście

90 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,17 m2 | Parter

 • cena: 90 000 zł
 • 1 725 za m2
Image things

Łódź, Śródmieście

100 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 69,00 m2 | 3 piętro

 • cena: 100 000 zł
 • 1 449 za m2