Łódź, Bałuty

271 000 zł | Mieszkanie | 37,95 m2

- 15 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 271 000 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 37,95 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 7 141 zł
 • Ulica: Lniana 24
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 27 100 zł
 • Numer oferty: 361409X846419881
 • Termin wpłaty wadium: 25-06-2024 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości prowadząca postępowanie upadłościowe zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 271 000zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100):

1) Lokalu mieszkalnego, w prawie własności której udział ma właściciel z małżonką. Wyceniany lokal wpisany do Księgi Wieczystej KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Łódź- Śródmieście, Wydział XIV Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie sygn. akt LD1M/GU/307/2023 zaprasza do składania ofert – cena wywoławcza 271 000zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) brutto

Nieruchomość o powierzchni użytkowej 37,95 m2 oznaczona nr 52. Położona na 2 piętrze w budynku przy ul. Lnianej 24 w Łodzi w obrębie geodezyjnym B-41, w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów”. Budynek oznaczony jest jako blok nr 341. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

Sprzedaż przy zachowaniu następujących warunków:

1.Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Podmioty zagraniczne winny legitymować się zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst. jedn. – Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

2. Oferta winna zostać złożona pisemnie wyłącznie w języku polskim, osobiście bądź przesyłką pocztową- listem poleconym, w zaklejonej kopercie z wyraźnym dopiskiem:
„Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Rafał Janecki sygn. akt GU 307/23 - NIE OTWIERAĆ”
w terminie do dnia 25.06.2024r do godziny 10.00 w Kancelarii Syndyka w Łodzi ul. Radwańska 22 lok 2 , 90-541 Łódź

Do oferty dołączyć należy dowód wpłaty wadium, w kwocie 10 % wartości oszacowania na rachunek bankowy masy upadłości w MBank S.A: 24 1140 2004 0000 3402 8092 7934

Historyczne ceny

Image things

Łódź, łódzkie

55 249 593 zł | Działka | 1.8763 ha.

 • cena: 55 249 593 zł
Image things

Łódź, Górna

1 810 000 zł | Działka | 0.238 ha.

 • cena: 1 810 000 zł
Image things

Łódź, Bałuty

224 539 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,84 m2 | 1 piętro

 • cena: 224 539 zł
 • 4 794 za m2