Łódź, Bałuty

247 000 zł | Mieszkanie | 37,43 m2

- 22 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 247 000 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 37,43 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 6 599 zł
 • Ulica: Sucharskiego 4
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 24 700 zł
 • Numer oferty: 361408X846417539
 • Termin wpłaty wadium: 25-06-2024 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości prowadząca postępowanie upadłościowe x zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 247 000zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych)

1) Lokal stanowiący odrębną nieruchomość, lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,43m2 oznaczona nr 8, położona w Łodzi, na 2. Piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sucharskiego 4, usytuowanego na działce ew. nr 119/2 obrębu b-50 o powierzchni 0,0459 ha. Lokal składa się z pokoju, łazienki z WC, kuchni oraz przedpokoju. Standard wykończenia lokalu i stan techniczny wyceniono jako średni. Do lokalu przylega balkon. Dla nieruchomości lokalowej nr 8 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Łódź- Śródmieście, Wydział XIV Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie sygn. akt LD1M/GU/35/2021 oraz zaprasza do składania ofert – cena wywoławcza 247 000zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy) złotych brutto przy zachowaniu następujących warunków:

1.Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Podmioty zagraniczne winny legitymować się zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst. jedn. – Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

2. Oferta winna zostać złożona pisemnie wyłącznie w języku polskim, osobiście bądź przesyłką pocztową- listem poleconym, w zaklejonej kopercie z wyraźnym dopiskiem: „Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Tomasz Płoszaj sygn. akt GU 35/21 - NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 25.06.2024r do godziny 10.00 w Kancelarii Syndyka w Łodzi ul. Radwańska 22 lok 2, 90-541 Łódź.

Do oferty dołączyć należy dowód wpłaty wadium, w kwocie 10 % wartości oszacowania na rachunek bankowy masy upadłości w MBank S.A: 76 1140 2004 0000 3202 8125 1658

Historyczne ceny

Image things

Łódź, Bałuty

224 539 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,84 m2 | 1 piętro

 • cena: 224 539 zł
 • 4 794 za m2
Image things

Łódź, Górna

1 200 000 zł | Działka | 0.2668 ha.

 • cena: 1 200 000 zł
Image things

Łódź, Polesie

95 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 46,02 m2 | Parter

 • cena: 95 000 zł
 • 2 064 za m2